بازدید سرگروه ها و دبیران آموزش و پرورش بخش دولت آباد از کارخانه فرآوری کائولن کاسپید...

به منظور افزایش آگاهی و مشاهده مراحل فرآوری کائولن سرگروه ها و دبیران آموزش و پرورش بخش دولت آباد و زاوه عصر دیروز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه 1403 از کارخانه فرآوری کائولن و خاک های صنعتی کاسپید بازدید نمودند.  

کلیه اخبار