15 اسفندماه روز درختکاری گرامی باد...

 در آستانه بهار و همزمان با روز درختکاری ( 15 اسفندماه) با هدف حفظ و احیای منابع طبیعی و اشاعه سنت حسنه درختکاری چند اصله نهال در کارخانه فرآوری زرمهر توسط کارکنان شرکت غرس شد.

کلیه اخبار