انتخابات مجمع عمومی اعضای شورای اسلامی کار گروه صنعتی معدنی زرمهر...

انتخابات مجمع عمومی اعضای شورای اسلامی کار گروه صنعتی معدنی زرمهر با حضور مدیران زرمهر و کارشناسان اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مشارکت حداکثری کارکنان شرکت در روز سه شنبه  1402/11/3 برگزار شد .
به گزارش واحد روابط عمومی شرکت؛ این شورا با هدف بررسی و انعکاس مشکلات کارگران به مجموعه اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده و نقش رابط بین کارفرما و کارگران را ایفا می کند.

کلیه اخبار