بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه فرودسی مشهد از معادن فلزی زرمهر...

صبح امروز 16 آبان ماه 1402 تعدادی از دانشجویان دکترای زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد به همراه دکتر محمدحسن کریم پور و دکتر بهنام رحیمی به منظور تدریس درس عملی از چندین رگه کانی سازی طلای کوه زر بازدید نمودند.

کلیه اخبار