بازدید بازرسین اداره کار و مسئولین شهرستان از کارخانجات و معادن زرمهر...

صبح امروز 7 مهرماه 1402  بازرسین و مسئولین اداره کار ، بهداشت ،صنعت و معدن ،آتش نشانی و نیروی انتظامی شهرستان از کارخانجات فرآوری کاسپید و زرمهر و معادن بازدید نمودند . نوبخت وند ریاست اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان ضمن تبریک روز ایمنی و آتش نشانی و اهمیت ایمنی در معادن و کارخانجات از رعایت این اصول در معادن و کارخانجات زرمهر و همچنین حفظ شأنیت پرسنل خدوم زرمهر و خدماتی که مدیریت محترم برای پرسنل در نظر گرفته اند تشکر کرد .  

کلیه اخبار