تقدیر و تجلیل از کارکنان نمونه سال ۱۴۰۱...

همزمان با هفته کار و کارگر از کارکنان نمونه واحدهای مختلف شرکت تجلیل و تقدیر شد : 
پرسنل نمونه و برگزیده شرکت در سال 1401 :   
سید علی جوادی واحد فنی و برق
حسین عیدیان واحد انتظامات
علی محمدپور واحد ماشین آلات
علی ترشیزی فدیهه واحد آزمایشگاه
هادی عیدزاده واحد تولید
قاسم نوری واحد تدارکات
محمد حیدری فدیهه واحد انبار
رضا محمد خانی بایگی واحد معادن
هادی سلیمانی کارخانه کائولن
سید علی بایستی کارخانه کائولن
وحید بردست کارخانه کائولن
امیرحسین باادب کارخانه کائولن
رضا آذرپور رودمعجن واحد معادن
علیرضا اکبری رزگی واحد معادن
قاسم فرشچیان واحد معادن
شهاب زنگنه واحد معادن
داود روستا واحد معادن
حسین حیدری فدیهه واحد معادن
هادی مهدیانی واحد تولید
حسین جعفری قلعه جوقی واحد تولید
محمد جواد وجهدینی واحد تولید

کلیه اخبار