بازدید سرگروه های درس زمین شناسی استان خراسان رضوی از معادن زرمهر...

با توجه به میزبانی شهرستان تربت حیدریه از سرگروه های درس زمین شناسی استان خراسان رضوی و هماهنگی اداره آموزش و پرورش 25 نفر از سرگروه های این درس به همراه کارشناسان آموزشی این اداره در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 1402  از معادن فلزی و غیرفلزی زرمهر بازدید نمودند . 

کلیه اخبار