جلسه تصمیم گیری و ارائه برنامه های هفته کار و کارگر 1402 شهرستان...

این جلسه که با مدیریت ریاست اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان دکتر هادی نوبخت وند و با حضور کارشناسان اداره کار و  نمایندگان شرکت ها و واحدهای خدماتی، صنعتی و تولیدی شهرستان برگزار شد و هر یک از واحدها به تشریح برنامه های هفته کار و کارگر واحد کارگری خود پرداختند و در پایان کمیته ای 5 نفره تحت عنوان " کارگروه هفته کارگری " تشکیل و مقرر شد جلسه ای با حضور فرماندار شهرستان و متولیان این امر در شهرستان برگزار شود و به کیفیت برنامه های عمومی سطح شهرستان پرداخته شود.

کلیه اخبار