تهیه و توزیع 3000 اصله نهال توت در روستاهای بخش بایگ...

گروه صنعتی معدنی زرمهر در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و با هدف اشتغال و توسعه رونق صنعت ابریشم کشی اقدام به تهیه و توزیع ۳۰۰۰  اصله نهال توت در روستاهای بخش بایگ نمود که در اقدامی نمادین و با حضور مسئولین بخش و شهر بایگ چند اصله از این تعداد در روستای رودمعجن غرس شد .  

کلیه اخبار