نشست صمیمی جـامعه کار و تلاش گـروه صنعتی معـدنی زرمهـر...

این نشست در راستای ارج نهادن به شأن، منزلت وكرامت انساني و بهره مندی از نظرات، پیشنهادات و انتقادات کارکنان در روز چهارشنبه 9 آذرماه 1401 با حضور ویژه دکتر حامد مقدم قائم مقام مدیرعامل ، مدیران و پرسنل در مجتمع فرهنگی مذهبی زرمهر برگزار شد . در این نشست صمیمی قائم مقام شرکت به سوالات پرسنل در زمینه های مختلف که بصورت مکتوب و شفاهی مطرح شد پاسخ و نوید روزهایی خوش برای آینده خانواده زرمهر را داد .

کلیه اخبار