تهیه و کشت 4000 اصله نهال توت در روستاهای بخش بایگ...

تهیه و کشت 4000 اصله نهال توت در روستاهای بخش بایگ با هدف اشتغال و توسعه رونق صنعت ابریشم کشی درمنطقه توسط گروه صنعتی معدنی زرمهر و کشت نمادین چندین اصله از آنها در جوار مزار شهدای روستای رودمعجن توسط مسئولین شهر بایگ و مردم روستا